FO Plus

FO-plus is een methode om een kind met spellingproblemen te leren hoe hij met minder fouten kan schrijven of typen. Corrie Bos heeft de methode ontwikkeld op basis van haar kennis over de wetenschappelijke achtergronden van lees- en spellingproblemen of dyslexie en haar lange behandelervaring als logopedist en dyslexiespecialist.

Voor wie?

Behandelaren van lees- en spellingproblemen of dyslexie gebruiken FO-plus als methode om de zwakke spellingontwikkeling te behandelen. Een behandelaar kan zijn: logopedist, remedial teacher, psycholoog of orthopedagoog.
Op basisscholen wordt FO-plus voor alle leerlingen, schoolbreed gebruikt. De principes van FO-plus zijn dan op een praktische, niet tijdrovende manier, geïntegreerd in de instructies die tijdens een spellingles worden gegeven. Hierbij geldt het principe: baat het niet, dan schaadt het niet. Of te wel: de zwakke spellers profiteren van de ondersteunende visuele input bij spellingtaken en de goede spellers hebben er geen ‘last’ van. 

Wat betekent FO?

‘FO’ staat voor ‘Fonologie Oefenen’. Fonologie is de vaardigheid om klanken en letters te kunnen herkennen en gebruiken bij: lezen, spellen, luisteren en praten. Bij een lees- of spellingprobleem of als er dyslexie is vastgesteld, is er meestal een fonologisch probleem, maar hoe dit bij het lezen of schrijven naar voren komt is bij iedereen weer anders.

Als ouder, leerkracht of behandelaar, kun je de volgende fonologische problemen herkennen bij het schrijven. Het kind:
– heeft moeite met het herkennen van klanken in een woord
– heeft moeite met het bedenken van de schrijfletter van een klank
– kent de spellingregels niet
– kent de spellingregels wel, maar maakt toch veel schrijffouten
– is onzeker het schrijven, omdat hij altijd twijfelt over de spelling
Doordat spelling zoveel moeite kost is het begrijpelijk dat kinderen met lees- of spellingproblemen vaak een hekel aan schrijven hebben.

Wat is de Plus in FO-plus?

De inhoud van ‘Plus’ wordt bepaald door wat het kind, naast het oefenen van spelling extra nodig heeft. Tijdens de begeleiding van een kind met FO-plus is er ook aandacht voor:
– het verbeteren van de leesontwikkeling
– het begrijpen van wat lees- of spellingproblemen of dyslexie is
– het leren omgaan met deze problemen
– (weer) plezier krijgen in lezen en schrijven

Hoe werkt het?

De methode helpt het kind om op een gestructureerde en duidelijke manier te leren hoe de spelling van het Nederlands in elkaar zit. Het kind leert:
– welke letters bij klanken horen
– woorden in klanken verdelen
– letters samenvoegen tot een woord
– spellingregels kennen en begrijpen
– spellingregels toepassen
– gemaakte spellingfouten ontdekken
– spellingfouten zelfstandig verbeteren

Oefenmateriaal
FO-plus maakt gebruik van werkvormen die kinderen aanspreken en het begrijpen van spellingregels vereenvoudigen. Zo worden bijvoorbeeld gekleurde blokjes gebruikt om spellingregels, met behulp van visuele ondersteuning, uit te leggen. Ook zal het kind veel op de computer werken, omdat dit meestal betere spellingresultaten geeft.

FO-plus Digitaal
Het oefenmateriaal van FO-plus is digitaal beschikbaar. Dit waarborgt het ‘up to date’ zijn van het materiaal. Ook kan op verzoek aanvullend materiaal ontwikkeld worden. De auteur beslist of een verzoek passend is in de visie en theoretische onderbouwing van FO-plus en behoudt zich het recht voor om een aanpassing al dan niet uit te voeren. De extra kracht van FO-plus is dat het blijft ontwikkelen en meebewegen met nieuwe wetenschappelijke of praktijkinzichten. Het gedigitaliseerde oefenmateriaal is tegen een kleine vergoeding per gebruikend kind te downloaden van de website www.foplus.nl.

Belangrijk voor scholen
Als FO-plus op scholen wordt ingezet vormt de spellingmethode van school de leidraad voor het oefenen met FO-plus. De oefeningen sluiten dus aan op wat het kind op school leert en zijn daarmee effectief en doelgericht. Bovendien kost het de leerkracht nauwelijks extra voorbereidingstijd, mits hij een training in de vorm van een workshop FO-plus of cursus FO-plus heeft gevolgd.